Vi gör det enkelt att byta assistansbolag
Oberoende, tryggt, kostnadsfritt
Ring oss!
020 - 290 900
Maila oss!
info@assistansmatchning.se
020 - 290 900
info@assistansmatchning.se

Downs Syndrom är en diagnos som innebär funktionsnedsättning i hjärnan.

Diagnosen kännetecknas av en kromosomavvikelse. Det innebär att det finns en kromosom för mycket i människans DNA. Vid Downs syndrom har en sådan extra kromosom lagts till kromosompar nummer 21 och därför kallas tillståndet för Trisomi 21.

Symtomen

Människor med den intellektuella funktionsnedsättningen i form av Downs Syndrom har vissa gemensamma karaktärsdrag och liknande svårighetsdrag av inlärningssvårigheter. Detta kan ha följd till en försenad eller begränsad motoriska utveckling och även språkutveckling. Personen som har Downs Syndrom har ofta en lindrig eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning.

Människor med Downs Syndrom funkar annars precis som andra alla människor, de har olika personligheter och intressen. Vad diagnosen innebär för respektive person kan variera. Det finns dock inga hinder för att en person med Down Syndrom skulle ha en relation, ett jobb, familj eller utbildning. Det som sätter gränser är individens egna möjligheter och förmågor.

Barn som födds med Downs Syndrom har oftast även andra organ och system som är utsatta. Det är väldigt vanligt att ha hjärtfel, synnedsättning, hörselnedsättning och man kan vara känslor för infektioner. Om barnet är fött med ett hjärtfel brukar dessa opereras tidigt.

Det finns även tydliga kännetecken i utseendet som tyder på Down Syndrom hos människor.

Vad beror diagnosen?

Orsaken till diagnosen är inte fullständigt kartlagd men det man vet är att risken ökar i samband med mammans ålder.

Behandling

För att underlätta för en person med Down Syndrom är det viktigt med stimulans, träning, pedagogik. Med rätta verktyg kan personen utvecklas längre. Med rätt utbildning och god omvårdnad gör att de flesta barn med diagnosen lär sig att skriva, läsa och går även i skolan.

Idag använder man fosterdiagnostiken för att förutse om ett barn får Down Syndrom. Det går även att göra KUB-tester för att göra en uppskattning av sannolikheten att barnet har Down Syndrom.

Här kan du läsa en sammanställning om intellektuella funktionsnedsättningar vad det innebär i praktiken.

Diagnosen innebär att du har svårt att förstå och lära sig saker. Med rätt verktyg och rutiner kan man underlätta sin vardag även om diagnosen påverkar hela ens liv. Intellektuella funktionsnedsättning kallas även för utvecklingsstörning eller kognitiv funktionsnedsättning.

Det är väldigt vanligt att förutom att ha Intellektuella funktionsnedsättning även epilepsi, CP (cerebral pares). Det kan även vara andra funktionsnedsättningar så som autism eller nedsatt syn. Det är inte heller ovanligt med hjärtproblem, depression, sömnstörningar, ätstörningar och fetma.

Vad är Intellektuella funktionsnedsättning?

I grunden innebär det att barnet har en nedsatt intelligens men även sämre förmåga i minst två av följande områden:

Det finns tre nivåer av intellektuella funktionsnedsättningar

  1. Vid lindrig intellektuell funktionsnedsättning innebär att personen klarar av det mesta själv men behöver hjälp med vissa praktiska saker. Det kan vara att sköta sin ekonomi.
  2. Vid måttlig intellektuell funktionsnedsättning kan personen oftast prata och förstå sådana saker som är enkla och som hänger ihop med vardagen. Den hjälpen som man behöver är att man får hjälp med kläder, mat, tid och ekonomi. Personen behöver människor i hens närhet som ser till att allt funkar och personen mår bra.
  3. Vid svår intellektuell funktionsnedsättning kan inte personen prata utan visar sina känslor med kroppen, rösten eller ansiktsuttryck. Personen behöver hjälp med det mesta i sin vardag.

Hur visar intellektuell funktionsnedsättning sig?

Om barnet har den lindriga intellektuella funktionsnedsättningen kan det märkas som tidigast i skolåldern då det ställt högre krav på barnet.

Har barnet den måttliga eller svåra graden så märkt det tydligt under spädbarnsåren och påverkar barnets utveckling. Det är inte ovanligt att barn med svår intellektuell funktionsnedsättning har andra funktionsnedsättningar. I kombination med svårt rörelsehinder kallas det flerfunktionshinder.

Om barnet har endast den intellektuella funktionsnedsättningen kan utvecklingen ske på ett liknande sätt som andra barn inom vissa områden. Det kan vara rörelseförmågan, tankeförmågan, språk, förmåga att vara social och utrycka sina känslor. Utvecklingen sker dock långsammare och inte lika långt som hos andra barn.

Orsaker till intellektuell funktionsnedsättning.

Det finns väldigt många orsaker till att intellektuell funktionsnedsättning uppstår. Orsaken påverkar graden av funktionsnedsättningen.

Här är några orsaker:

Om båda föräldrar har vissa skador på olika gener får barnet därför en den skadade genen i dubbelupplaga vilket kan leda till olika sjukdomar som i sin tur kan ge en funktionsnedsättning.

Under fosterstadiet kan det uppstå skador i celldelningen då kan fostret få för många eller för få kromosomer. Den vanligaste kromosomavvikelsen som leder till Downs Syndrom då barnet har en kromosom för mycket.

Ett exempel som kan vara orsaken att barnet få hjärnskada är syrebrist före eller under förlossningen. Det kan orsakas av problem med moderkakan eller navelsträngen.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram